มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2556

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2556

วันจันทร์ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2556

วันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ตามที่สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.

มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2556

วันจันทร์ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มติ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2556

วันพุธที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

แนะนำผู้บริหาร อปท. อุบลราชธานี
พรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

พรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ฝีไม้ลายมือในการบริหารและการประสานสิบทิศพูดได้ว่าไม่เป็นสองรอ...

แนะนำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น